Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

BỒ TÁT VÀ TẤT CẢ CHÚNG SINH VĨNH VIỄN KHÔNG CÓ XUNG ĐỘT

0