Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

CHỨNG MINH BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY KHI THẾ TÔN CÒN TẠI THẾ TUYÊN GIẢNG RẤT NHIỀU LẦN

0