Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

CHÚNG TA KHÔNG HỌC PHẬT SẼ NHƯ NGƯỜI ĐỜI KHÔNG CÓ GÌ KHÁC

0