Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG, HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG

HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG

KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT

NĂM TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chữ Ái này trong Lục Thư của Trung Quốc gọi là chữ hội nghĩa. Khi bạn nhìn thấy hình dáng của chữ Ái, bạn có thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì.

Nó từ chữ Thọ và Tâm tổ hợp lại thành. Nghĩa là nó có tâm, có sự cảm nhận, lấy sự cảm nhận từ nơi chân thành làm ý nghĩa của chữ Ái. Chứng tỏ nó không phải từ vọng tâm, sự cảm nhận với tâm chân thành gọi là Ái.

Chân thành bao phủ thái hư, tâm chân thành lớn cỡ nào?

Nó bao trùm Hư Không Pháp Giới.

Trong Đại Thừa Phật Pháp nói:

Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới.

Ái là bao dung.

Ái là khả năng chịu đựng.

Ái là từ bi an tường.

Ái không có đố kỵ.

Ái không hề phô trương.

Ái không tự đại.

Ái không làm những chuyện vô lý.

Những chuyện phi pháp.

Ái là tâm thanh tịnh bình đẳng.

Con người phải thật sự biết nhất tâm chuyên cầu Tịnh Độ mới là người thật sự giác ngộ, người minh bạch và thật sự có trí huệ, thật sự có phước báu, thật sự biết tự trọng.

Nếu không gặp được Pháp Môn này thì không nói làm gì, vì bạn không có duyên phận. Một khi gặp được Pháp Môn này, duyên đầy đủ, thiện căn đầy đủ, phước báu đầy đủ, nhân duyên đầy đủ.

Vấn đề hiện nay là xem chúng ta có buông xả được hay không. Nếu mình có thể buông xả thì liền thành tựu. Ba thứ thiện căn phước đức nhân duyên này liền viên mãn.

Nếu như chúng ta vẫn còn một tơ hào không buông xả được khiến cho cơ hội bị vụt mất là không biết tự tôn trọng mình, không hiếu thuận với Cha Mẹ, không tôn kính Thầy Cô. Bởi vì Tổ Tông, Cha Mẹ, Thầy Cô đều hi vọng bạn được tốt lành, tốt đến cứu cánh viên mãn, đó là thành Phật.

Hôm nay là ngày ba mươi Tết, Tôi xin ở đây cung chúc chư vị đồng học!

Năm mới như ý

Pháp hỷ sung mãn.

Không làm những điều xấu ác,

Thì tuổi nào cũng được bình an.

Phụng hành các việc thiện lành,

Năm nào cũng được như ý.

Chúc mừng Chư Vị đồng tu năm mới an lành.

***