Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĐÙA, LOẠI BỆNH ĐỘC NÀY RẤT HUNG, HIỆN TẠI TỔ CHỨC VỆ SINH ĐANG QUÁN SÁT CHẶT CHẼ, SỢ CÁI GÌ?

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĐÙA, LOẠI BỆNH ĐỘC NÀY RẤT HUNG, HIỆN TẠI TỔ CHỨC VỆ SINH ĐANG QUÁN SÁT CHẶT CHẼ, SỢ CÁI GÌ?
0