Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

DO VÌ NGHIỆP NHÂN CÓ THIỆN ÁC, NÊN GẶP QUẢ BÁO KHỔ VÀ LẠC

0