Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

GIỚI THIỆU VỀ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ - TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

❋ DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ - LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❋ DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ - LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Việt dịch: Nhóm Học Làm Người Tốt

❋ CHÂN DUNG LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❋ CHÂN DUNG LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ TIỂU SỬ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❋ TIỂU SỬ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ CẢM ÂN SƯ PHỤ THƯỢNG NHÂN THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG

❋ CẢM ÂN SƯ PHỤ THƯỢNG NHÂN THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

❋ ÂN SƯ THÁNH ĐỨC KIẾN VĂN LỤC

❋ ÂN SƯ THÁNH ĐỨC KIẾN VĂN LỤC

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

Số bài: 3
❋ SỰ NHẬN THỨC CỦA TÔI VỀ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

❋ SỰ NHẬN THỨC CỦA TÔI VỀ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

Tác giả: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

❋ BỮA TIỆC KÍNH SƯ

❋ BỮA TIỆC KÍNH SƯ

Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ