Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

GIỚI THIỆU VỀ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ - TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

❃ DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ - LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❃ DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ - LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Việt dịch: Nhóm Học Làm Người Tốt

❃ TIỂU SỬ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❃ TIỂU SỬ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ ÂN SƯ THÁNH ĐỨC KIẾN VĂN LỤC

❃ ÂN SƯ THÁNH ĐỨC KIẾN VĂN LỤC

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

Số bài: 3
❃ SỰ NHẬN THỨC CỦA TÔI VỀ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

❃ SỰ NHẬN THỨC CỦA TÔI VỀ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

❃ BỮA TIỆC KÍNH SƯ

❃ BỮA TIỆC KÍNH SƯ

Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ