Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

HIỆN TẠI MÔI TRƯỜNG LỤC ĐẠO CHÚNG SINH CƯ TRÚ CHÍNH LÀ BÁT KHỔ, TAM ĐỘC

0