Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM - TẬP MỘT

HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 7
HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM - TẬP HAI

HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 7
HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM - TẬP BA

HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM - TẬP BA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 7