Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

✯ TÂM LƯỢNG NHẤT ĐỊNH PHẢI LỚN, PHẢI BAO DUNG

✯ TÂM LƯỢNG NHẤT ĐỊNH PHẢI LỚN, PHẢI BAO DUNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ NGƯỜI HOÀI NGHI CHẮC CHẮN LÀ KẺ NGU SI

✯ NGƯỜI HOÀI NGHI CHẮC CHẮN LÀ KẺ NGU SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ ĐÂY LÀ QUÁN, THẬT SỰ QUÁN THÔNG SUỐT

✯ ĐÂY LÀ QUÁN, THẬT SỰ QUÁN THÔNG SUỐT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không