Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

LẤY HIẾU LÀM THỂ! HIẾU LÀ GÌ? HIẾU LÀ THẬT TƯỚNG

LẤY HIẾU LÀM THỂ! HIẾU LÀ GÌ? HIẾU LÀ THẬT TƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG TỰ TÁNH VỐN CÓ TRÍ HUỆ

TRONG TỰ TÁNH VỐN CÓ TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỜI PHẬT NÓI LÀ THẬT, KHÔNG PHẢI LÀ GIẢ

LỜI PHẬT NÓI LÀ THẬT, KHÔNG PHẢI LÀ GIẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÂN TÂM KHÔNG HỀ BỊ Ô NHIỄM, Ô NHIỄM LÀ A LẠI DA

CHÂN TÂM KHÔNG HỀ BỊ Ô NHIỄM, Ô NHIỄM LÀ A LẠI DA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ TRỌN ĐỦ

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ TRỌN ĐỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không