Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

THIỆN NHIỀU ÁC ÍT DỄ DÀNG KHAI HOA

THIỆN NHIỀU ÁC ÍT DỄ DÀNG KHAI HOA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI BÂY GIỜ TIN TƯỞNG ĐIỀU GÌ?

NGƯỜI BÂY GIỜ TIN TƯỞNG ĐIỀU GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHẤT NIỆM MÀ THÀNH ĐẠI LỢI

NHẤT NIỆM MÀ THÀNH ĐẠI LỢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁ TỨ TƯỚNG LÀ TIỂU THỪA TƯ ĐÀ HOÀN

PHÁ TỨ TƯỚNG LÀ TIỂU THỪA TƯ ĐÀ HOÀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ HỒI HƯỚNG BỒ ĐỀ

ĐÂY LÀ HỒI HƯỚNG BỒ ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TAM ĐỘC LÀ THAM SÂN SI, TAM ÁC LÀ SÁT ĐẠO DÂM

TAM ĐỘC LÀ THAM SÂN SI, TAM ÁC LÀ SÁT ĐẠO DÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ CÔNG ĐỨC NÀY RẤT LỚN

NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ CÔNG ĐỨC NÀY RẤT LỚN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không