Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

PHẠM VI CỦA ĐỒNG SỰ NÀY RẤT LỚN

PHẠM VI CỦA ĐỒNG SỰ NÀY RẤT LỚN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÓI NGŨ ĐẠO LÀ KHÔNG NÓI ĐẾN A TU LA

NÓI NGŨ ĐẠO LÀ KHÔNG NÓI ĐẾN A TU LA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LÀ TÊN GỌI HỌC VỊ CỦA NGÀI

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LÀ TÊN GỌI HỌC VỊ CỦA NGÀI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỰC SỰ CHỊU BUÔNG BỎ THÌ MỚI ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

THỰC SỰ CHỊU BUÔNG BỎ THÌ MỚI ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẮT ĐẦU TỪ CÁCH VẬT TRÍ CHI MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

BẮT ĐẦU TỪ CÁCH VẬT TRÍ CHI MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ NHẤT THỪA

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ NHẤT THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không