Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

CHÚNG TA NGHE NHIỀU, ĐỌC NHIỀU LÀ GIẢI NGỘ

CHÚNG TA NGHE NHIỀU, ĐỌC NHIỀU LÀ GIẢI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẤT TÌNH LỤC DỤC LÀ HƯỞNG THỤ KHÔNG BÌNH THƯỜNG

THẤT TÌNH LỤC DỤC LÀ HƯỞNG THỤ KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU LÀM NHƯ VẬY LÀ ĐEM TIỀN CHÔN XUỐNG ĐẤT

NẾU LÀM NHƯ VẬY LÀ ĐEM TIỀN CHÔN XUỐNG ĐẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIÊN ĐỊA QUỶ THẦN CHÚNG TA KHÔNG CHE DẤU ĐƯỢC HỌ

THIÊN ĐỊA QUỶ THẦN CHÚNG TA KHÔNG CHE DẤU ĐƯỢC HỌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT NHƯNG CÓ HƯNG CÓ SUY

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT NHƯNG CÓ HƯNG CÓ SUY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIỂU RÕ RỒI, GIÁC NGỘ RỒI CHÚNG TA ĐÃ THÀNH PHẬT

HIỂU RÕ RỒI, GIÁC NGỘ RỒI CHÚNG TA ĐÃ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGU SI MÊ MUỘI KHÔNG BIẾT VỀ CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT

NGU SI MÊ MUỘI KHÔNG BIẾT VỀ CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LUÔN QUÁN SÁT NHƯ VẬY QUÝ VỊ SẼ TỰ TẠI

LUÔN QUÁN SÁT NHƯ VẬY QUÝ VỊ SẼ TỰ TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không