Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

AN LẠC VÀ PHÚ QUÝ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ NHAU

AN LẠC VÀ PHÚ QUÝ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ NHAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CHÂN THÀNH TÂM LÀ ĐỊNH, TÂM LÀ THANH TỊNH

NGƯỜI CHÂN THÀNH TÂM LÀ ĐỊNH, TÂM LÀ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ PHẢI HIỂU LÝ SỰ LÀ MỘT KHÔNG PHẢI HAI

QUÝ VỊ PHẢI HIỂU LÝ SỰ LÀ MỘT KHÔNG PHẢI HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỊA NGỤC TỪ ĐÂU MÀ CÓ? TỪ Ý NIỆM BIẾN HIỆN RA

ĐỊA NGỤC TỪ ĐÂU MÀ CÓ? TỪ Ý NIỆM BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không