Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

TRƯỚC CHỮ ÁI THÊM VÀO CHỮ BÁC NGHĨA LÀ TỪ BI

TRƯỚC CHỮ ÁI THÊM VÀO CHỮ BÁC NGHĨA LÀ TỪ BI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TƯ TƯỞNG CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT LÀ NHƯ VẬY

TƯ TƯỞNG CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT LÀ NHƯ VẬY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÂN CỦA CHÚNG TA HIỆN TẠI GỌI LÀ THÂN NGHIỆP BÁO

THÂN CỦA CHÚNG TA HIỆN TẠI GỌI LÀ THÂN NGHIỆP BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VĨNH VIỄN KHÔNG RỜI THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

VĨNH VIỄN KHÔNG RỜI THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không