Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

BA BẬC CHÍN PHẨM PHỤ THUỘC CÔNG PHU CẠN HAY SÂU?

BA BẬC CHÍN PHẨM PHỤ THUỘC CÔNG PHU CẠN HAY SÂU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA MÊ MÀ KHÔNG GIÁC NÊN MỚI THẬT SỰ CHỊU KHỔ

CHÚNG TA MÊ MÀ KHÔNG GIÁC NÊN MỚI THẬT SỰ CHỊU KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHỞI TÂM KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ TỰ TÁNH

KHỞI TÂM KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN LÀ THẬT, ÁC LÀ GIẢ, CHÚNG TA VỐN LÀ THIỆN

THIỆN LÀ THẬT, ÁC LÀ GIẢ, CHÚNG TA VỐN LÀ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CHÚNG TA VỚI PHẬT LÀ MỘT, LÀM GÌ CÓ SAI BIỆT?

TÂM CHÚNG TA VỚI PHẬT LÀ MỘT, LÀM GÌ CÓ SAI BIỆT?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHI NÀO BUÔNG VỌNG TÂM XUỐNG CHÂN TÂM SẼ HIỆN TIỀN

KHI NÀO BUÔNG VỌNG TÂM XUỐNG CHÂN TÂM SẼ HIỆN TIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không