Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

CỰC LẠC THẾ GIỚI Y CHÁNH TRANG NGHIÊM

CỰC LẠC THẾ GIỚI Y CHÁNH TRANG NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ BỆNH TẬT TƯƠNG ỨNG VỚI TÂM THÁI

ĐÂY LÀ BỆNH TẬT TƯƠNG ỨNG VỚI TÂM THÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÁNH ĐẠO NÀY CHÍNH LÀ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

CHÁNH ĐẠO NÀY CHÍNH LÀ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH ĐỘ LÀ THIỆN CĂN ĐẠI THỪA

TỊNH ĐỘ LÀ THIỆN CĂN ĐẠI THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪNG GIỜ TỪNG KHẮC ĐỀU LÀM GƯƠNG CHO MỌI NGƯỜI

TỪNG GIỜ TỪNG KHẮC ĐỀU LÀM GƯƠNG CHO MỌI NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không