Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

CHÁNH ĐẠO NÀY CHÍNH LÀ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

CHÁNH ĐẠO NÀY CHÍNH LÀ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH ĐỘ LÀ THIỆN CĂN ĐẠI THỪA

TỊNH ĐỘ LÀ THIỆN CĂN ĐẠI THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪNG GIỜ TỪNG KHẮC ĐỀU LÀM GƯƠNG CHO MỌI NGƯỜI

TỪNG GIỜ TỪNG KHẮC ĐỀU LÀM GƯƠNG CHO MỌI NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LẤY HIẾU LÀM THỂ! HIẾU LÀ GÌ? HIẾU LÀ THẬT TƯỚNG

LẤY HIẾU LÀM THỂ! HIẾU LÀ GÌ? HIẾU LÀ THẬT TƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG TỰ TÁNH VỐN CÓ TRÍ HUỆ

TRONG TỰ TÁNH VỐN CÓ TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không