Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN THỌ PHỤNG HÀNH, VÌ NGƯỜI DIỄN THUYẾT

TÍN THỌ PHỤNG HÀNH, VÌ NGƯỜI DIỄN THUYẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ MUỐN HỌC THỨ THẬT THÌ PHẢI DÙNG CHÂN TÂM

QUÝ VỊ MUỐN HỌC THỨ THẬT THÌ PHẢI DÙNG CHÂN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY CHÍNH LÀ KHÔNG TẠO NGHIỆP ĐỊA NGỤC

ĐÂY CHÍNH LÀ KHÔNG TẠO NGHIỆP ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VIỆC TỐT KHÔNG BẰNG VÔ SỰ, VÔ SỰ LÀ VIỆC TỐT NHẤT

VIỆC TỐT KHÔNG BẰNG VÔ SỰ, VÔ SỰ LÀ VIỆC TỐT NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A DI ĐÀ PHẬT CHÍNH LÀ VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG GIÁC

A DI ĐÀ PHẬT CHÍNH LÀ VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG GIÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC ĐỂ LÀM GÌ?

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC ĐỂ LÀM GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ BẢN THÂN TU PHƯỚC, TU HUỆ

VÌ BẢN THÂN TU PHƯỚC, TU HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không