Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

KHI HỌC PHẬT MỚI BIẾT TÂM HẠNH NÀY LÀ SAI LẦM, CHÚNG TA SÁM HỐI THAY ĐỔI LÀM MỚI

0