Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

LÀM ĐƯỢC MỚI GỌI LÀ THÁNH NHÂN, GỌI LÀ PHẬT BỒ TÁT

0