Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NẾU NHẬN ĐƯỢC GIÁO HÓA CỦA PHẬT, TỨC NHẬN ĐƯỢC SỰ KIẾT TƯỜNG

NẾU NHẬN ĐƯỢC GIÁO HÓA CỦA PHẬT, TỨC NHẬN ĐƯỢC SỰ KIẾT TƯỜNG
0