Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NẾU NHẬN ĐƯỢC GIÁO HÓA CỦA PHẬT, TỨC NHẬN ĐƯỢC SỰ KIẾT TƯỜNG

0