Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NẾU NHƯ TỰ MÌNH BIẾT MÌNH ĐANG TẠO NGHIỆP THÌ NGƯỜI NÀY KHAI NGỘ, NHÀ PHẬT NÓI GIÁC NGỘ RỒI

NẾU NHƯ TỰ MÌNH BIẾT

 MÌNH ĐANG TẠO NGHIỆP

THÌ NGƯỜI NÀY KHAI NGỘ,

 NHÀ PHẬT NÓI GIÁC NGỘ RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nhiều người cho rằng, tai họa là tự nhiên, không phải do con người tạo nên. Cách nghĩ, cách nói này chắc chắn là sai lầm.

Họ không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới với bản thân chúng ta là một mạng sống cộng đồng, cho nên chúng ta khởi tâm động niệm đều gắn bó chặt chẽ, đều có liên quan với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Đạo lý này ở trong Kinh Luận Phật nói rất nhiều, nói rất tường tận.

Nếu như chúng ta không thể thâm nhập Kinh Tạng, thì đối với những lý sự này sẽ rất khó thể hội được. Cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình, tự nhiên sẽ tạo ác nghiệp rất nặng. Tạo những ác nghiệp này tự mình không biết. Nếu như tự mình biết mình đang tạo nghiệp thì người này khai ngộ, nhà Phật nói giác ngộ rồi.

Giác ngộ là có thể quay đầu, giác ngộ là có thể được cứu. Quay đầu là bờ, liền có thể vượt thoát tất cả tai nạn, liền có thể thoát khỏi sáu cõi, mười pháp giới, đi làm Phật, làm Bồ Tát. Nhưng ở thế gian, người có căn tánh này thật sự là hiếm hoi vô cùng, trong ức vạn người khó có được một người.

Trong Kinh Phật nói người này trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi rồi nên mới có hiện tượng này. Đại đa số người là bất giác. Phật Bồ Tát đối với những người này hoàn toàn không từ bỏ, từ bi đến cực điểm, vẫn cứ thị hiện trong giới chúng sanh trong sáu cõi, dùng đủ loại phương tiện gợi mở tánh giác của chúng sanh.

Nhất thời một đời chưa độ được thì các Ngài có thể dùng nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta ngày nay ở ngay trong đời này có thể tỉnh ngộ, đâu phải không do Phật Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp gợi ý. Vậy chúng ta mới chợt nhận ra, đây đúng là chứng tỏ ở trong cửa Phật, không bỏ một ai.

Trước khi chúng ta chưa lãnh ngộ, chưa có quay đầu thì biển khổ mênh mông, nghiệp báo bất khả tư nghì, có ai biết?

Trước mắt chúng ta cũng nhìn thấy tai nạn rất lớn.

Những tai nạn này từ đâu mà ra vậy?

Từ nghiệp lực tạo nên.

Nghiệp lực của ai?

Người thật sự khế nhập Phật Pháp thì biết là nghiệp lực của chính mình.

Tại sao chúng sanh không thể hướng thiện vậy?

Chúng ta hãy thu nhỏ phạm vi lại, tại sao bản thân chúng ta không thể tu hành hết mình, không thể tu hành như lý, như pháp?

Bản thân ta chưa có làm tốt, ta không phải là một tấm gương tốt, trách nhiệm này ta phải gánh vác, không thể đùn đẩy cho người khác. Tự mình nhất định phải làm nên một tấm gương thật tốt thì đó chính là tự độ, độ tha. Ta thật sự làm tấm gương thật tốt mà chúng sanh vẫn không thể cảm ngộ, thì đó là nghiệp chướng của họ sâu nặng.

Chúng ta vẫn tiếp tục không ngừng nỗ lực giúp đỡ họ, giống như trong Kinh nói, dùng đủ thứ phương tiện trường kỳ giúp đỡ họ, cuối cùng sẽ có một ngày họ hiểu ra, họ quay đầu thì công đức giáo hóa của chúng ta có kết quả, nhất định không phải vô ích.

Cảm Ứng Thiên ở chỗ này nói về những quỷ thần giám sát nhân gian, đã nói ba đoạn. Đoạn thứ nhất nói Thiên Thần, đoạn thứ hai nói Tam Thi Thần, Tam Thi Thần, nhà Phật chúng ta gọi là thần thức, thức thần.

Hôm nay chúng ta thấy hai câu này là nói Táo Thần. Táo Thần là giám sát một gia đình. Phần trước nói Thiên Thần, Tam Thi Thần là giám sát cá nhân chúng ta, còn đây là giám sát gia đình.

Nhà của bạn hành thiện, hành ác họ đều biết rõ. Trước đây trong dân gian chúng ta, mỗi một nhà đều cúng dường Táo Thần. Người tuổi tác cao một chút, ký ức chắc sẽ rất sâu sắc. Trước đây gia đình bình thường ở trong nhà bếp đều nấu củi, không phải như hiện nay dùng bếp điện. Khi xây ông Táo nấu củi thì chừa lại cho Táo Thần một vị trí, chừa trong một cái khám nhỏ cúng dường Táo Thần.

Bên cạnh khám Táo Thần còn có một bức liễn đối. Tôi còn nhớ, câu đối trước là lên Trời làm việc tốt. Câu đối sau là xuống đất giữ bình an. Tập tục là ngày hai mươi bốn tháng chạp Táo Thần sẽ thăng Thiên, đi báo cáo việc thiện ác mà gia đình bạn đã tạo trong một năm này. Người hiện nay nói đây là mê tín, nên mỗi nhà cũng không cúng Táo Thần.

Không cúng Táo Thần, Táo Thần còn quản trong nhà bạn hay không vậy?

Ông vẫn trông coi như xưa, tuyệt đối không phải nói bạn không cúng, ông sẽ không quản. Cho nên, từ sự giám sát của Trời đất quỷ thần, chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, kiết hung họa phước đều có điềm báo trước, có cảnh cáo trước. Báo trước để cảnh cáo bạn.

Sự cảnh cáo trước này, ở trong môi trường hiện nay của chúng ta thì quá nhiều, quá nhiều. Chỉ cần bạn bình tĩnh quan sát thật kỹ, thì hầu như những gì mà lục căn chúng ta tiếp xúc không có gì không phải cảnh cáo trước. Sự cảnh cáo trước này rất không tốt, rất bất lợi. Cho nên, chúng ta tự mình nhất định phải làm cuộc chuyển đổi lớn.

***