Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NẾU TA CHẤP TRƯỚC LÀ SAI LẦM, CHẤP TRƯỚC THÌ TÂM KHÔNG THANH TỊNH

0