Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NGÀY HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TA, ẮT PHẢI ĐOẠN ÁC TU THIỆN, ẮT PHẢI TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC

NGÀY HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG

CỦA TA, ẮT PHẢI ĐOẠN ÁC TU THIỆN,

ẮT PHẢI TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nhất tâm tưởng Phật, trong tâm điều gì cũng chẳng màng tới, chỉ có A Di Đà Phật, một phương hướng, một mục tiêu.

Một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, một mục tiêu là đến Cực Lạc Thế Giới thân cận A Di Đà Phật. Chỉ có một niệm này, trừ một niệm này ra, không có niệm thứ hai, quý vị mới thật sự buông xuống vạn duyên.

Tai nạn xảy đến có sợ hay không?

Không sợ. Ta mỗi ngày tưởng A Di Đà Phật, mỗi ngày tưởng Thế Giới Cực Lạc, rốt cuộc đến dịp, ta bèn ra đi, chẳng có mảy may sợ hãi gì. Mỗi ngày đều chờ đợi, mỗi ngày đều hướng về, đó là đúng. Đây chẳng phải là tiêu cực, mà là tích cực.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của ta, ắt phải đoạn ác tu thiện, ắt phải tích công lũy đức, vì sao?

Phải biết nâng cao phẩm vị của chính mình. Chúng sanh khổ nạn, ta có được một ngày, sống một ngày thì phải toàn tâm toàn lực giúp mọi người một ngày. Ta giúp mọi người một ngày nhưng tâm địa trong sạch, tam luân thể không, trọn chẳng chấp tướng, niệm niệm chẳng xả A Di Đà Phật.

Có được bốn năm người thật sự có thể quán như thế, thật sự làm, Tăng Đoàn hòa hợp sẽ thành lập, ở nơi đâu?

Ngay trong tiểu Đạo Tràng này, tiểu Đạo Tràng này chiếu sáng Đại Thiên.

Chúng ta là người đã học bộ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, đều biết: Niệm vừa dấy lên, lập tức trọn khắp pháp giới. Đây là nói thông tin linh thông, chẳng bị chướng ngại mảy may. Tốc độ lan truyền ấy nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhanh hơn tốc độ của sóng điện từ electromagnetic wave. Ý niệm vừa khởi, bèn trọn khắp pháp giới, Chư Phật, Bồ Tát biết, Thiên Long, quỷ thần cũng biết.

Trong cuộc đời này, phải có lòng tin kiên định, quyết định thành Phật trong một đời này. Nay chúng ta học bộ Kinh này, bộ Kinh này hướng dẫn chúng ta thâm nhập một môn, trường thời huân tu, thành tựu viên mãn Bồ Đề trong một đời.

Vì thế, Kinh có dạy, tức là Kinh Hoa Nghiêm có nói:  sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cảnh giới vô chướng ngại là nhất chân pháp giới. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nhất chân pháp giới, Thế Giới Hoa Tạng là nhất chân pháp giới. Hoa Nghiêm bí áo chi lý thể, chánh tại bổn Kinh, cố vân khế lý.

****