Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NGƯỜI PHỈ BÁNG CHÚNG TA PHẢI BIẾT ƠN HỌ, VÌ HỌ GIÚP CHÚNG TA TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

0