Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC

ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bài này do Pháp Sư Ngộ Phạm đọc tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hong Kong.

Âm lịch ngày mùng bốn tháng giêng năm Bính Tuất ngày mùng một tháng hai năm 2006.

Kính thưa các bạn đồng học, kính chào Quý Vị, những năm gần đây, chúng tôi đã đem chữ Ái tình thương gởi đi khắp trên toàn Thế Giới, khẳng định nhân tánh bản thiện, người người đều có Phật Tánh.

Hy vọng mọi người có thể tự biết thương mình, thương người, thương nhà, thương nước, thương Thế Giới, thương chúng sanh, tình thương là từ trong tâm của sự cảm thọ, lấy chân tâm cảm thọ làm việc nghĩa, sự cảm thọ của tâm chân thành tức là ái.

Chân thành bao trùm thái hư. Nhân ái rộng khắp châu sa giới, thực hiện ở tại thế gian, tức là Đệ Tử Quy. Thực hiện ở trong Phật Pháp, tức là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Cho nên Từ Bi biến Pháp Giới, thiện ý mãn Ta Bà, cũng tức là Thập Thiện Nghiệp Đạo biến Pháp Giới, Đệ Tử Quy dạy khắp Ta Bà.

Ái tức là đã thực hiện Thập Thiện Nghiệp Đạo viên mãn, cũng là di sản văn minh của Thế Giới.

Ái tức là đã thực hiện Đệ Tử Quy viên mãn, cũng là thành toàn kinh nghiệm trí huệ của nhân loại.

Ái tức là chân tâm, chân tánh, chân như, Pháp Tánh.

Ái tức là bản tánh, bản thiện, thuần tịnh, thuần thiện.

Ái tức là chân lý, chân đế, sanh mạng, vĩnh hằng.

Ái tức là Thần Thánh, Thượng Đế, Chân Chủ, Thánh Linh.

Ái sanh ra Vũ Trụ vạn vật, và Thiên Địa vạn vật, tất cả đều từ ái tâm sinh ra và trưởng thành.

Ái là căn nguyên của vạn đức, vạn năng, vạn phước.

Tất cả Phật Thánh đã chứng đắc, tức là tự thương mình, thực hiện được Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp.

Tất cả Phật Thánh đã giáo hóa, tức là thương chúng sanh, thực hiện được Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp.

Tất cả sự giáo hóa của Thánh Hiền, tức là chân thành ái tâm, là nền giáo dục mô phạm sinh hoạt của Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Tam độc là nhân, tam tai là quả.

Tham dục là nhân, lũ lụt là quả.

Sân hận là nhân, lửa cháy là quả.

Ngu si là nhân, bão tố là quả.

Ngạo mạn là nhân, động đất là quả.

Cần tu Giới Định Huệ dập tắt tham sân si.

Tâm bình khí hòa tai nạn tự dứt.

Không thể để cho tơ hào bất thiện xen vào chân thành ái tâm, thì tự nhiên không có các nạn Tam Tai. Lũ lụt, lửa cháy, bảo tố.

Khi Tam Học giới định huệ tăng cao, lòng nhân ái hiển lộ, thì thiên hạ hòa thuận, Quốc Gia phú cường, Thế Giới hòa bình, nhân dân an lạc, phước đức tự nhiên được viên mãn, mây lành che khắp. Đây là hiệu quả của nền giáo dục nhân ái Thánh Hiền viên mãn, thì chân tâm của chúng ta hiện ra.

Tôi nguyện cầu cho tất cả chư vị đồng tu Pháp Môn Tịnh Độ, đặc biệt coi trọng nhận thức học tập Thập Thiện Nghiệp Đạo và Đệ Tử Quy, nhất định phải thực hiện được viên mãn một trăm phần trăm. Đây là căn bản tu hành của đại pháp, có thể hóa giải tất cả tai nạn, hóa giải tất cả xung đột, và đối lập mâu thuẫn.

Kính Chúc Quý Vị.

Chư ác mạc tác

Tuế tuế bình an

Chúng thiện phụng hành

Niên niên như ý.

Các việc ác không làm

Mỗi năm được bình an

Các việc thiện nên làm

Hằng năm được như ý.

***