Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NHÂN TRI SƠ TÍNH BỔN THIỆN, PHẢI KHẲNG ĐỊNH TÍNH NGƯỜI VỐN THIỆN

0