Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO THẾ GIỚI PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG NGƯỜI CÓ CÔNG PHỤC HƯNG TÔNG TỊNH ĐỘ THỜI HIỆN ĐẠI