Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NHỮNG TÔNG PHÁI KHÁC CỦA NHÀ PHẬT, KHÔNG CÓ AI TU THÀNH CÔNG, ĐÂY LÀ SỰ THẬT KHÔNG PHẢI GIẢ

0