Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

NÓI MÀ KHÔNG NÓI, NGHE MÀ KHÔNG NGHE, ĐÓ LÀ ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

NÓI MÀ KHÔNG NÓI, NGHE MÀ KHÔNG NGHE, ĐÓ LÀ ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI
0