Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

Ở NƠI NÀO CÓ DUYÊN PHẬT LIỀN HIỆN THÂN Ở NƠI ĐÓ, HIỆN THÂN KHẮP NƠI

0