Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

❀ VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

❀ BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không