Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

* VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

* VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

* BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không