Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

ĐẠO PHẬT NÓI DUYÊN TỤ THÌ HIỂN, DUYÊN DIỆT THÌ TÁN

ĐẠO PHẬT NÓI DUYÊN TỤ THÌ HIỂN, DUYÊN DIỆT THÌ TÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ý NGHĨA LỤC TRIỀU Ở ĐÂY LÀ NÓI VỀ THỜI ĐẠI

Ý NGHĨA LỤC TRIỀU Ở ĐÂY LÀ NÓI VỀ THỜI ĐẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT, LÀ CẢNH GIỚI HOA NGHIÊM

ĐÂY LÀ CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT, LÀ CẢNH GIỚI HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẠN KHÔNG THÀNH PHẬT LÀ VÌ BẠN KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC

BẠN KHÔNG THÀNH PHẬT LÀ VÌ BẠN KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẬT CHẤT BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TINH THẦN

VẬT CHẤT BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TINH THẦN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LẤY ĐÂU RA CUỘC SỐNG TỰ TẠI VÀ VUI VẺ NHƯ VẬY?

LẤY ĐÂU RA CUỘC SỐNG TỰ TẠI VÀ VUI VẺ NHƯ VẬY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không