Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

THIỆN CĂN LÀ GÌ?

THIỆN CĂN LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN MUỐN THÀNH QUẢ TRONG ĐÓ NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ DUYÊN

NHÂN MUỐN THÀNH QUẢ TRONG ĐÓ NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ VÔ TÁC, CHẲNG LÀM MÀ LÀM, LÀM MÀ CHẲNG LÀM

ĐÓ LÀ VÔ TÁC, CHẲNG LÀM MÀ LÀM, LÀM MÀ CHẲNG LÀM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN LÀ CĂN TÁNH CỦA SÁU CĂN

PHÁP THÂN LÀ CĂN TÁNH CỦA SÁU CĂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN TU VẠN NHÂN KHỨ, MỘT NGƯỜI CŨNG KHÔNG RỚT LẠI

VẠN TU VẠN NHÂN KHỨ, MỘT NGƯỜI CŨNG KHÔNG RỚT LẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT KHÔNG PHẢI THẦN, PHẬT LÀ NGƯỜI!

PHẬT KHÔNG PHẢI THẦN, PHẬT LÀ NGƯỜI!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không