Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

LUẬN TẠNG LÀ HUỆ, GIẢNG VỀ HUỆ

LUẬN TẠNG LÀ HUỆ, GIẢNG VỀ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẾT THẢY CÁC PHÁP MÔN ĐỀU QUY VÀO TỊNH ĐỘ

HẾT THẢY CÁC PHÁP MÔN ĐỀU QUY VÀO TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIẾT BÀN THƯỜNG QUẢ, CHƯ PHẬT CÙNG TRÚ

NIẾT BÀN THƯỜNG QUẢ, CHƯ PHẬT CÙNG TRÚ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU THANH TỊNH, TU BÌNH ĐẲNG, TU GIÁC NGỘ

TU THANH TỊNH, TU BÌNH ĐẲNG, TU GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH NĂNG SANH VẠN PHÁP

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH NĂNG SANH VẠN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÂN TƯỚNG CỦA HẾT THẢY CÁC PHÁP, CHẲNG HỀ MÊ TÍN

CHÂN TƯỚNG CỦA HẾT THẢY CÁC PHÁP, CHẲNG HỀ MÊ TÍN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỂ PHẬT A DI ĐÀ TRONG LÒNG, NGOÀI RA ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT

ĐỂ PHẬT A DI ĐÀ TRONG LÒNG, NGOÀI RA ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHẲNG MÊ TÍN

PHẬT PHÁP LÀ PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHẲNG MÊ TÍN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không