Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

TU TỊNH ĐỘ PHẢI DÙNG CÁCH TU NHƯ VẬY MỚI ĐƯỢC

TU TỊNH ĐỘ PHẢI DÙNG CÁCH TU NHƯ VẬY MỚI ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MA HA TÁT LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

MA HA TÁT LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIA QUY, BÂY GIỜ CÒN GỌI LÀ ĐỆ TỬ QUY

GIA QUY, BÂY GIỜ CÒN GỌI LÀ ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không