Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

✯ TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

✯ TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

✯ TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

✯ KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

✯ ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

✯ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không