Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❋ TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

❋ TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

❋ TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

❋ KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

❋ ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

❋ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không