Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

* PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

* PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 80
* TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

* TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 600
* PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

* PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 29
* PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

* PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 321
* TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

* TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 148
* TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

* TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Thích Thiện Trang

Số bài: 14
* PHẬT THUYẾT KINH  A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 289
* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 15
* PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

* PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 28
* MƯỜI HẠNH NGUYỆN CỦA  BỒ TÁT PHỔ HIỀN GIẢNG GIẢI

* MƯỜI HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không 
Việt dịch: Thiện Kiến và Diệu Hà 

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 5
* PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

* PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 51
* THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢNG GIẢI

* THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 60
* LIỄU PHÀM TỨ HUẤN GIẢNG GIẢI

* LIỄU PHÀM TỨ HUẤN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 20
* PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO GIẢNG GIẢI

* PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 5
* PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO LƯỢC GIẢNG

* PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 4
* KINH TỨ THẬP HOA NGHIÊM PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN, CHƯƠNG CÁT TƯỜNG VÂN TỲ KHEO GIẢNG GIẢI

* KINH TỨ THẬP HOA NGHIÊM PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN, CHƯƠNG CÁT TƯỜNG VÂN TỲ KHEO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 13
* TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

* TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 3
* LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

* LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

GIảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm