Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❋ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

❋ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 80
❋ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

❋ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❋ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

❋ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 600
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 29
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC HUYỀN NGHĨA

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC HUYỀN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

Số bài: 19
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC TINH HOA

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

Số bài: 22
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 374
❋ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

❋ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

Số bài: 156
❋ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

❋ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

Số bài: 14
❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 289
❋ LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

❋ LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 3
❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 16
❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 6
❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 14
❋ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

❋ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 5
❋ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

❋ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 28
❋ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

❋ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 6
❋ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG

❋ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dịch: Cư Sĩ Thiện Kiến, Cư Sĩ Diệu Hà

❋ PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

❋ PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 3