Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

✯ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 80
✯ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 4
✯ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

✯ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 600
✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 29
✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 375
✯ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

✯ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 148
✯ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

✯ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 14
✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 289
✯ LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

✯ LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 3
✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 16
✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 6
✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 14
✯ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

✯ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 5
✯ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

✯ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 28
✯ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

✯ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 6
✯ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG

✯ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dịch: Thiện Kiến và Diệu Hà

✯ PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

✯ PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 3