Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❃ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

❃ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 80
❃ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

❃ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❃ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

❃ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 600
❃ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

❃ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 29
❃ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC HUYỀN NGHĨA

❃ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC HUYỀN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

Số bài: 19
❃ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC TINH HOA

❃ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

Số bài: 22
❃ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

❃ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 374
❃ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

❃ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

Số bài: 156
❃ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

❃ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

Số bài: 14
❃ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

❃ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 289
❃ LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

❃ LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

❃ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

❃ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 16
❃ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

❃ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 6
❃ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

❃ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 14
❃ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

❃ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 5
❃ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

❃ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 28
❃ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

❃ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 6
❃ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG

❃ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dịch: Cư Sĩ Thiện Kiến, Cư Sĩ Diệu Hà

❃ PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

❃ PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 3