Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ KHÁC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

* PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

* PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 22
* VIỆC LỚN SANH TỬ

* VIỆC LỚN SANH TỬ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 7
* TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

* TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

* MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* LẤY KHỔ LÀM THẦY

* LẤY KHỔ LÀM THẦY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

* HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

* HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 3
* NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

* NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

* HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 9
* PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN,  NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

* PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN, NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

* TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

* Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 7
* TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

* TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

* BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

* SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

* TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 12
* LỢI LẠC HỮU TÌNH

* LỢI LẠC HỮU TÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* KHAI THỊ VỀ PHẬT HỌC

* KHAI THỊ VỀ PHẬT HỌC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM

* PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không