Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❃ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

❃ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

❃ SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

❃ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

❃ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

❃ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

❃ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

❃ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❃ NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

❃ NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ BÀI NÓI CHUYỆN TẠI PHÁP HỘI KỶ NIỆM ÂN ĐỨC THIỆN HỘ CỦA CHƯ VỊ SƯ TRƯỞNG

❃ BÀI NÓI CHUYỆN TẠI PHÁP HỘI KỶ NIỆM ÂN ĐỨC THIỆN HỘ CỦA CHƯ VỊ SƯ TRƯỞNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

❃ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây, Cư Sĩ Phước Tịnh, Cư Sĩ Mộ Tịnh

Số bài: 3
❃ HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

❃ HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

❃ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

❃ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❃ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

❃ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❃ SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

❃ SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 2
❃ PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

❃ PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 6