Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

❀ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ SỬA XƯA TU NAY, RỬA TÂM ĐỔI HẠNH

❀ SỬA XƯA TU NAY, RỬA TÂM ĐỔI HẠNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

❀ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

❀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

❀ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

❀ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

❀ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 8
❀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

❀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang