Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

* HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

* HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 3
* ĐÂY LÀ GIÁO DỤC LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ

* ĐÂY LÀ GIÁO DỤC LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không