Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

PHƯỚC LÀ QUẢ BÁO, ĐỨC LÀ NHÂN CỦA PHƯỚC

PHƯỚC LÀ QUẢ BÁO, ĐỨC LÀ NHÂN CỦA PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUẢ THẬT NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI Ý CHỊU NHẬN LẤY

QUẢ THẬT NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI Ý CHỊU NHẬN LẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG HIỂU NHÂN QUẢ BÁO ỨNG, CUỘC SỐNG RẤT KHỔ

KHÔNG HIỂU NHÂN QUẢ BÁO ỨNG, CUỘC SỐNG RẤT KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁ MÊ KHAI NGỘ LÀ NHÂN, QUẢ BÁO LÀ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

PHÁ MÊ KHAI NGỘ LÀ NHÂN, QUẢ BÁO LÀ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỌI THIÊN TAI ĐỀU LÀ TÂM HÀNH BẤT THIỆN CHIÊU CẢM RA

MỌI THIÊN TAI ĐỀU LÀ TÂM HÀNH BẤT THIỆN CHIÊU CẢM RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỀN SƯ VÂN CỐC DẠY ÔNG TA THAY ĐỔI VẬN MỆNH

THIỀN SƯ VÂN CỐC DẠY ÔNG TA THAY ĐỔI VẬN MỆNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỀU BUÔNG XUỐNG HẾT, NHÂN QUẢ ĐỀU TƯƠNG ỨNG

ĐỀU BUÔNG XUỐNG HẾT, NHÂN QUẢ ĐỀU TƯƠNG ỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không