Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❋ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

❋ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

❋ SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

❋ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

❋ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

❋ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

❋ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

❋ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❋ NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

❋ NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ BÀI NÓI CHUYỆN TẠI PHÁP HỘI KỶ NIỆM ÂN ĐỨC THIỆN HỘ CỦA CHƯ VỊ SƯ TRƯỞNG

❋ BÀI NÓI CHUYỆN TẠI PHÁP HỘI KỶ NIỆM ÂN ĐỨC THIỆN HỘ CỦA CHƯ VỊ SƯ TRƯỞNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

❋ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây, Cư Sĩ Phước Tịnh, Cư Sĩ Mộ Tịnh

Số bài: 3
❋ HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

❋ HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

❋ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

❋ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❋ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

❋ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❋ SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

❋ SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 2
❋ PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

❋ PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 6