Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHẬT PHÁP BIẾN THÀNH VĂN HÓA CỦA TRUNG QUỐC, NÓI ĐẾN VĂN HÓA TRUNG QUỐC CHẲNG TÁCH RỜI PHẬT PHÁP

0